Všichni se občas potkáváme ve svých životech s tématy se kterými si nevíme rady, někdy se stále dokola cyklíme v situaci a nevíme jak z ní ven, společně nacházíme souvislosti a příčiny vzniku potíži. Ke každému člověku přistupuji individuálně, společně hledáme možnosti s ohledem na jeho příběh.

U dětí se především věnuji oblasti ranému dětství (prvotní otisky, traumatický porod, strachy a noční děsy, ADHD, ADD, poruchy soustředění, žárlivost na sourozence, přílišné upnutí na rodiče, problémy s usínáním, nástup do školy nebo školky. Provedeme vstupní diagnostiku, jejichž součástí je anamnéza dítěte a diagnostika přetrvávajících primárních reflexů. Vstupní vyšetření trvá cca 1,5 hodiny. Práce s dětmi mě baví, mám ráda jejich opravdovost, upřímnost, a chuť se mnou spolupracovat. Vždy mě překvapí svými otázkami a jsou mi inspirací pro mou práci dále.

U žen se věnuji nespokojenosti v osobním životě, emocionální neplodnosti, zkušeností s mimoděložním těhotenstvím, potratem, terapie ladíme, tak ať můžeme podpořit zdravý průběh těhotenství a porodu. 

KVĚTOVÉ ESENCE

Květová terapie pohlíží na člověka celostním způsobem tzn. bere ohledy na vše co se člověku děje, jaké vztahy žije, zda ho naplňuje jeho práce, zda má nějaké koníčky, zda umí odpočívat, zda sportuje. Zda v minulosti prožil nějaké trápení, trauma, nehodu, nemoc.

Při výběru esencí se orientujeme dle duševního stavu člověka, otázkami, které mu pokládáme se můžeme hodně dozvědět o jeho povaze, trápení, které má a které ho přivádějí na konzultaci, to vše vede ke správnému výběru esencí.

Terapie vychází z toho, že převážná část našich fyzických potíží je způsobena nerovnováhou našich emocí. Náš systém může být v nerovnováze z několika důvodu, určitých myšlenek, pocitů nebo zážitků, esence nám pomáhají uvolnit hluboce zakořeněné pocity a přesvědčení, negativní programy a vzorce chování, které nám již neslouží, dochází k léčení a rozpouštění bloků, starostí, a strachu. Dochází k obnovení energie, radosti a vnitřního klidu.

S esencemi krok za krokem odstraňujeme různé vrstvy emocí, nálad, myšlenek a vzorců, které jsme si během let nasbírali, abychom se dostali ke své pravé přirozeností.

Květová terapie je založena na léčivých schopnostech přírody, kdy se květiny již od pradávna používali k léčbě nemocí, harmonizaci člověka a ke zklidnění mysli.

Velmi dobře se doplňují a podporují esence s bylinkami, bylinky slouží ke zmírnění bolestí a působí na naše fyzické tělo a esence působí na zklidnění mysli a na naše jemnější těla.

Esence jsou přírodní holistické léky, které vás jemně, ale mocně spojují s láskou ve vašem srdci a moudrostí vaší duše..

V práci s klienty i pro mě samotnou jsou první volbou esence Love remedies, Indigo esence a Pregnancy esence. Více info o jednotlivých druzích esencí najdete...

KRANIOSAKRÁLNÍ OŠETŘENÍ

Lidský organismus je naprosto dokonalý systém, kde je vše vzájemně provázáno. Důsledkem stresu, psychologických vlivů nebo fyzického zranění, vzniká v těle omezení či trauma. Trauma je doprovázeno silným emočním nábojem (emocí - strachem, hněvem, lítostí) a tato emoce je zapouzdřena v těle.

Kraniosakrální ošetření je velmi jemné, neinvazivní, ale účinnou metodou, kterou umíme navodit stav hlubokého uvolnění těla a mysli, tak aby tělo klienta, které disponuje vysokou inteligenci, aktivovalo vnitřní moudrost a spustilo samoléčebné mechanismy v klientově těle i duši. Cílem terapie je navození stavu harmonie a rovnováhy celého systému - tělo, mysl, emoce. Tato metoda působí na úrovní tělesné, duševní i psychické, při zpracování tělesných blokací se zároveň ladí i duševní stránka. Tato metoda nám umožňuje pracovat s celým systémem těla a emocemi, s napětím v nervovém systému, s plazím mozkem, kde jsou především uloženy naše traumatické otisky. Čím víc se mysl uvolní do prázdnoty relaxace, tím víc umožní tělu procesy jeho samoléčby.

Kraniosakrální ošetření (cranio = lebka a sacrum = křížová kost) vylaďuje rytmus, který pulzuje hluboko uvnitř fyziologického systému. Stav rytmu ovlivňuje pohybové funkce, myšlení i emoce. Tělo má v sobě zakódovanou hlubokou moudrost a "vrozený plán léčení", od něhož je sice mnohdy životem odstřiženo, je to samotné tělo klienta, jenž si říká, které téma chce zpracovávat a jaké struktuře a části těla je potřeba v ten moment věnovat pozornost. Ani klient ani praktikant svou vůlí nerozhodují, co se bude při ošetření dít. Oba jsou vedeni vyšší moudrostí těla.

Kraniosakrální ošetření propojují s květovými esencemi, obě tyto terapie se na člověka, dívají celostně, tzn. berou ohledy na vše co se člověku děje, co prožívá, co prožil, jaké vztahy člověk žije, zda ho naplňuje práce, zda v minulosti prožil trauma, nehodu, trápení, operaci, zda se s něčím léčí, jaké nemoci měl. Terapie má relaxační účinek, je vhodná i jako prevence a podpora ke zdravému nastavení člověka, posiluje vitalitu, energií a je také vhodná při cestě osobního rozvoje. Terapeut je prostředník, který jemným dotekem komunikuje s tělem a skrze jemný dotek se vaše tělo ladí do svého středu.

Péče o děti

pre/postnatální traumata z porodu, poporodní adaptace, rané traumata, pláčtivé, úzkostné dítě

♥ primární reflexy, vývojová dysfázie, opožděný vývoj řeči 

strachy a noční děsy, problémy s usínáním, žárlivost na sourozence přílišné upnutí na rodiče, nástup do školky

nástup do školy, poruchy soustředění, psychomotorický neklid, ADHD

rozvod/rozchod rodičů, stěhování, změny v životě dítěte


Primární reflexy

Primární reflexy, jsou základní vrozené motorické pohyby, vycházející z nervového systému, jsou důležité pro porod a zdravý, raný vývoj, po určitém čase musí odeznít, ať mohou nastoupit vyšší motorické vzorce. Pokud nejsou, primární reflexy integrovány, blokují vyšší motorické funkce. Primární reflexy je vhodné "odcvičit", aby se posunul psychomotorický vývoj dítěte.

- u novorozence jsou primitivní reflexy obrovským přínosem, automatické reakce pomáhají dítěti reagovat se na nové prostředí

- každý reflex se objevuje podle vývojové fáze, přičemž každý následující reflex se objevuje, aby zajistil přežití a ochranu dítěte, jak jeho systém zraje a postupuje

- když je reflex správně integrován, ukotvuje neurologicky hlouběji fyziologický, emocionální a psychologický pocit bezpečí

- primární reflexy mají velký vliv na psychomotorický vývoj dítěte

- pohyby vyvolané primárními reflexy, pomáhají vytvářet hustou neuronovou síť, která umožňuje propojení různých oblastí mozku, tato propojení jsou důležitá pro budoucí procesy učení, komunikační schopnosti, emocionální a citové vazby

- prostřednictvím úplného integračního procesu tvoří základ pro související motorické reflexní schémata (sezení, plazení, chůze atd.ú)

- primární reflexy reagují na určité konkrétní podněty, jako jsou pocity nebo pohyby

-jsou důležitými příznaky neurologického fungování a vývoje dítěte, mimo to, že nám dávají signály, zda nervový systém dítěte funguje dobře

- mnoho z těchto primárních reflexů se inhibuje, jak dítě roste, i když některé zůstávají až do dospělosti, reflexy, které nejsou inhibovány, mohou být indikátorem nějakého problému, poškození mozku nebo nervového systému

- reflexy pomáhají stimulovat koncový mozek, který pak následně může "převzít řízení" a primární reflexy potlačí. Pokud se ale stane, že se tyto reflexy neinhibují (nepotlačí) včas, mohou být kontraproduktivní pro neurologický vývoj. Pak mluvíme o přetrvávajících primárních reflexech.

- jedná se o opakující se automatické pohyby, které jsou nezbytné pro ovládání hlavy, svalového tonusu, senzorické integrace a vývoje, tvoří základ našich posturálních, celoživotních reflexů

- reflexy, by se měli přirozeně inhibovat během prvního roku a objevit se náhradní reflexy, nazývané posturální reflexy

- posturální reflexy jsou zralejší vzorce, které kontrolují emoce, rovnováhu, koordinaci a vývoj motoriky

- reflexy, se musí inhibovat, aby každý z nás dosáhl svého plného potenciálu, ukotvil emoční a sociální regulaci a posunul se dále v motorickém a kognitivním učení

- když pohyby vycházejí z aktivních primitivních reflexních pohybových vzorců, pak existují problémy s koordinací

- reflex je nedobrovolný a téměř okamžitý pohyb v reakci na podnět který nepřijímá nebo nevyžaduje vědomé myšlení, protože se vyskytuje prostřednictvím reflexního oblouku, reflexní oblouky působí na impuls dříve, než tento impuls dosáhne mozku

Nezralost našeho nervového systému znamená, že jsme se ještě dostatečně nevyvinuli, abychom se mohli pohybovat cílevědomým způsobem, ani nemáme sílu v našich svalech, abychom tento pohyb podpořili. Abychom se "rozjeli", spoléháme se na řadu primitivních reflexů, které se pomalu objevují, jsou - li "integrovány" jsou postupně nahrazovány posturálními reflexy.

Stres, vrozené poruchy nebo traumatické události, které se vyskytují v prenatálním období, při narození nebo v období raného vývoje, mohou přerušit aktivaci, zrání a integraci primárního reflexu.

V závislosti na počtu neinhibovaných reflexů se může objevit široké spektrum potíží, které se mohou objevit později v životě.

Jak se tyto reflexy projevují později v životě dítěte?

Výzkum naznačuje souvislost s opožděným nástupem řeči, vývojovou dysfázií, poruchami nervového vývoje, poruchami chování, učení a ADHD, ADD. 

Metoda EFT PRENATÁLNÍ A RANÉ TRAUMA

EFT patří mezi techniky energetické nebo také meridiánové psychologie. Spojuje v sobě cílený psychologický rozhovor a tzv. tapping - poklepávání na akupresurní body jednotlivých meridiánů (drah, kterými proudí energie v našem těle).

Při ošetření pomocí EFT dochází k uvolnění zablokované energie spojené s bolestivou emocí a zároveň oddělení této emoce od myšlenek, které ji provázely. Tím přetneme začarovaný kruh mezi myšlenkou, emocí a reakcí fyzického těla. Můžeme tak změnit svůj postoj k události, traumatu a situaci, které se emoce i myšlenky týkaly, a zamezit tomu, aby ona zkušenost či prožitek působily v našem těle chronické blokády a další obtíže.

S EFT dosahujeme skvělých výsledků nejen při zpracovávání traumatických prožitků z minulosti, ale i při řešení fobií, závislostí, nízkého sebevědomí nebo vztahových obtíží.

PRENÁTÁLNÍ  A RANÉ TRAUMA

Při silné stresové či traumatizující události není náš neurologický systém schopný pracovat normálním způsobem (tj. používat všechny části mozku). Dojde k rychlému sledu vyhodnocení stávající situace. Mozek nedokáže zpracovat tolik informací najednou a aby nedošlo ke kolapsu celého systému, vypne mozkový kmen pomalejší části mozku a v provozu je ponechán pouze nouzový chod, která má zajistit přežití organizmu. Nezpracované informace jsou uloženy k pozdějšímu zpracování do podvědomé paměti. Právě tyto nezpracované informace a k nim připojené emoce ovlivňují po zbytek života kvalitu našeho emocionálního vnímání v propojení na fyzické i psychické zdraví.

Rané trauma je trauma vzniklé během těhotenství, před a po početí dítěte, v období porodu a v raném dětství (cca do 3 let). Zárodek a plod vnímají všechny emoce matky a i to, co se děje v jeho nejbližším okolí. Události, za kterých jsme přišli na svět ovlivňují vývoj našeho těla i mozku, nervový, imunitní i endokrinní systém a dokonce i to, jak později vycházíme sami se sebou i s okolím. Protože ještě není vytvořena vědomá paměť, dochází právě v tomto období k uložení všech prožitků (pozitivních i negativních) do podvědomé paměti.

Podvědomí pak ovládá naše emoce, reakce i chování, aniž bychom si to vědomě uvědomovali. Vyléčením raných traumat v našem podvědomí tedy pozitivně ovlivníme i naše emoce, reakce a chování.

V kombinaci s tzv. Matrix reimprinting dle Mgr. S. Emmerlingové pracuji s EFT i na raných traumatech - prekoncepčních i koncepčních, pre/postnatálních i traumatech z porodu samotného.

VĚDOMÁ CESTA K MIMINKU

Toužíte po miminku, jste po zdravotní stránce v pořádku a miminko nepřichází, příčinou může být emocionální neplodnost, kdy nezpracované prožitky, emoce a myšlenky mohou být příčinou nezdaru, umím nalézt nevědomé příčiny neplodností, uvolnit obavy spojené s těhotenstvím a porodem, zpracovat minulé prožitky z předchozího porodu, tak abyste mohly psát váš nový, radostný příběh, podpoříme zdravé, klidné těhotenství a porod.

Pracuji celostně s alternativními přístupy k přirozenému početí, pomocí květových esencí vhodných pro neplodnost, těhotenství, porod, kraniosakrální relaxací, metodou energetické psychoterapie EFT. Fyzická úroveň (trauma, jizvy, operace, srůsty). Na úrovní mentální a duševní -práce s emocemi (pocity), podvědomím, myšlenkami a podobně. Na tuto cestu mě přivedl i můj osobní příběh.

KDE MOHU POMOCI

♥ Obnovení a srovnání menstruačního cyklu, úleva od menstruačních bolestí

♥ Detoxikace organismu nejen po vysazení hormonální antikoncepce

♥ Harmonizace hormonální soustavy a nervové soustavy

♥ Uvolnění stresů, emočních zranění a bloku nejen z oblastí pánve

♥ Uvolnění porodních traumat našich či našich předků z buněčné paměti

♥ Pojmenování přesvědčení a vzorů, které na nevědomé úrovni brání početí miminka (mnohdy je to v hlavě)

♥ Empatické uvolnění prožitků z předchozích zamlklých těhotenství, potratů a mimoděložního těhotenství

♥ Kraniosakrální ošetření po mimoděložním těhotenství, ošetření jizev, podpora obnovení zdraví v oblasti pánve

♥ Kraniosakrální ošetření po císařském řezu, ošetření jizev, tkání, podpora pro rychlejší regeneraci

♥ Relaxační techniky pro pánevní dno, propojení se svým tělem, otevření se vnitřní moudrosti ženského těla

♥ Podpoříme zdravé procesy v těle pro přirozené početí

♥ Péče a podpora v průběhu těhotenství, příprava k porodu

♥ Péče o tělo a příprava na umělé oplodnění nebo k IVF

♥ Regenerace těla pro obnovení vitální síly a pročištění těla, po nevydařeném IVF

♥ Poporodní integrace, uvolnění traumatického prožitku z příchodu na svět u maminky i miminka (klešťový porod, neproběhl bonding, akutní císařský řez)

SKUPINOVÉ POHYBOVÉ AKTIVITY VHODNÉ PRO

♥ děti s opožděným psychomotorickým vývojem

♥ děti s odkladem školní docházky

♥ děti, které mají potíže s psaním, čtením, počítáním

♥ děti, které prošly vývojovým traumatem

♥ neklidné, plačtivé děti

♥ děti s vývojovou dysfázií

Objednat na terapií/konzultaci

                                                                                            Rychlý kontakt                                                                                               
Petra Fritsch 775 234 669, ulice Spojů 835, O-Poruba, pohybemrosteme@seznam.cz                 
FB petrafritsch                                                         
Všechna práva vyhrazena 2016    
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!