Aktivity pro děti

Pohybové aktivity v MŠ

Pohybové aktivity jsou důležité pro zdravý a harmonický vývoj dítěte.

Aktivity zajišťují dítěti nové podněty (ze svalových receptorů, smyslů a změn poloh těla), které příznivě působí na jeho psychomotorický vývoj. Pravidelnou aktivitou se zvyšuje také sociální stabilita děťátka. Pohybem podpoříme koordinací pohybu, jemnou a hrubou motoriku, prostorovou orientaci, spolupráci ve skupince. Aktivity provází básničky a říkánky, vhodné pro rozvoj řečí a vnímání rytmu. Osvojíme si relaxační a dechové techniky, které vedou k uvolnění a zklidnění. Děti se naučí vnímat své tělo, pocity a emoce.

Pohybové aktivity příznivě působí na růst dítěte a vývoj centrální nervové soustavy. Pohybem rozvíjíme fyzickou i psychickou stránku dítěte, podporujeme jeho vývoj a rozvoj. Děti pohybem objevují okolní svět pomoci hry, dotyků, gest.

Psychomotorické hry vedou k poznání vlastního těla, okolního světa i k prožitkům z pohybových aktivit. Aktivity jsou obohaceny o jednoduché hry, kontaktní prvky, pohádkové cvičení - koordinace pohybů, představivost. Hravou formou pojmenováváme, popisujeme emoce - základ pro rozvíjení a vytváření emočních a sociálních schopností, na závěr budeme relaxovat.

Cílem skupinky je zábavnou formou rozvíjet v dítěti představivost, prost.orientaci, jemnou a hrubou motoriku, učit poznávat vnímání těla a emoci.  

Pohybové aktivity vhodné pro děti s odkladem a pro děti v 1 a 2 třídě

Při nástupu do školy, čeká dítě mnoho změn, musí sedět, soustředit se, vnímat co říká paní učitelka, přichází do nového kolektivu i režimu. Z předškolní přípravy a z 1. třídy si dítě buduje vztah k učení a také se zde poskládá základ pro další školní roky.

Proč pohybové aktivity ve škole?

Pohyb je klíčovým prvkem pro všechny funkce mozku, včetně paměti, emocí a učení. Společně si protáhneme svaly, naučíme se nové hry a říkánky. Pohybem podpoříme koordinací pohybu, jemnou a hrubou motoriku, prostorovou orientaci, spolupráci ve skupince.

Některé aktivity jsou určeny pro zklidnění, některé pro aktivizaci, všechny však spojuje hra a zábava. Osvojíme si relaxační a dechové techniky, které vedou k uvolnění a zklidnění. Děti se naučí vnímat své tělo, pocity a emoce.

V dnešní době přibývá děti, které mají ve škole potíže s pozorností, učením, koordinací, ale také, se čtením, psaním, počítáním.

Vhodně zvolené pohybové aktivity mohou podpořit i děti, které mají potíže s učením, psaním, čtením, počítáním, soustředěním, hyperaktivitou. Při pohybových aktivitách dochází k reorganizaci mozku a tím se zlepšuje učení i chování dítěte.

Primárním cílem skupinky je podpora celé osobnosti k pohybu, k vnímání zážitků, myšlenek a emocí. Pozitivní a rozmanité zkušenosti s hrou a pohybem podporují komplexní rozvoj, učení a zdraví dítěte. 

POHYBOVÉ AKTVIVITY PRO DĚTI V MC KRTEČEK O-PORUBA

KOŤÁTKA

Pohyb nás provází od narození, je viditelným projevem vývoje od lehu přes přetáčení, plazení, lezení, vstávání do stoje, završeného chůzi.

Malé pohyby se v určitém sledu spojí s velkými pohyby. Pohyb probíhá i tam, kde to není patrné, v myšlení, představivosti, činnosti mozku, člověk funguje jako celek a nelze oddělit některé části bytí.

Pohybem rozvíjíme fyzickou i psychickou stránku dítěte, podporujeme jeho vývoj a rozvoj. Děti pohybem objevují okolní svět pomoci hry, dotyků, gest.

Pohyb je pro dítě v raném věku nejdůležitějším prostředkem vývoje osobnosti.

Zdokonalováním hrubě motorických dovedností se rozvíjí jemně motorické schopnosti se kterými úzce souvisí rozvoj řeči. Právě proto jsou podstatnou součástí pohybových aktivit básničky a říkanky, melodické zvuky v nichž jsou řeč, pohyb a rytmus ideálně propojeny a rozvíjejí děti po všech stránkách.

Pojem psychomotorika je složený ze dvou slov - psyché (duše) a motorika (pohyb). Psychomotorika poukazuje na těsné spojení psychického a motorického prožívání. Spojitost mezi psychikou a motorikou můžeme pozorovat v běžném životě na každém z nás.

Ke správnému vývoji dětí je nutné velké množství podnětů (ze svalů, smyslů, změn poloh těla). Dostatek příležitostí k pohybovým aktivitám a novým zkušenostem příznivě působí na psychomotorický vývoj dětí a zvyšuje také sociální stabilitu.

Děti těší, společné činnosti s maminkou či tatínkem a postupně se začínají zajímat o vrstevníky. Ideální aktivitou je pohyb rodičů s dětmi. Hravá forma - vycházím z možností dětské pozornosti, často střídáme činnosti. Pro děti musí být pohyb především zábavná hra. Vše za doprovodu básniček a říkánek, vhodné pro rozvoj řečí a vnímání rytmu.

HÁĎATA - malá skupinka dětí

Skupinka HAĎATA je určena pro děti se symptomy ADHD, ADD, pro děti s poruchou řečí, děti s vývojovou dysfázií, odkladem školní docházky.

Jsou zde aktivity z neurovývojové stimulace, která vychází z poznatků vývojové psychologie a neurofyziologie, bodového cvičení mudr. Kleplové, prvky jógy a relaxace. Přetrvávající primární reflexy ovlivňují psychomotorický vývoj a mohou vznikat problémy s chováním a učením.

Motorický vývoj souvisí s aktivitou primárních reflexů, kdy dítě postupně dozrává a omezuje primitivnější motorické formy. Pohyby vyvolané primárními reflexy pomáhají vytvářet hustou neuronovou síť, která umožňuje propojení různých oblastí mozku. Tato propojení jsou velmi důležitá pro budoucí procesy učení, komunikační schopnosti, emocionální a citové vztahy.

Hravou formou pojmenováváme a popisujeme emoce, učíme se je popsat a rozlišit - základ pro rozvíjení a vytváření emočních a sociálních schopností, na závěr relaxace.

                                                                                            Rychlý kontakt                                                                                               
Petra Fritsch 775 234 669, ulice Spojů 835, O-Poruba, pohybemrosteme@seznam.cz                 
FB petrafritsch                                                         
Všechna práva vyhrazena 2016    
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!